Tilstandsrapport

En tilstandsrapport skal sørge for en trygg bolighandel for både selger og kjøper. Tilstandsrapporten vil gi en oversikt over byggets status og sørge for at man unngår konflikter som kan oppstå ved eierskifte.

Hva er en tilstandsrapport?

Fra og med januar 2022 ble det innført en ny forskrift med føringer for hva en tilstandsrapport skal inneholde. En tilstandsrapport skal gi et bedre informasjonsgrunnlag for boligkjøperen. Det stilles strengere krav til undersøkelser av våtrom, krypkjellere og rom under terrenget, med den nye forskriften. Dette skal legge til rette for at tilstandsrapportene har høy kvalitet Fog at antall konflikter i etterkant av boligkjøp går ned.

Med en tilstandsrapport som oppfyller kravene i forskriften, kan ikke lenger selger vise til forbeholdet om at boligen selges «som den er», noe som er blant de viktigste konsekvensene av endringene i avhendingslova. Det som er beskrevet i tilstandsrapporten kan heller ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel.

Trenger du en tilstandsrapport?

Som selger er du ikke lovpålagt å vise til en tilstandsrapport, men du er opplysningspliktig. Det vil kunne være mange forhold du ikke har oversikt over, men som takstmenn vil kunne hjelpe deg med slik at du kan opplyse om alle nødvendige forhold. Med endringene i avhendingsloven i 2022 kan kjøper ha krav på erstatning dersom manglene overstiger 10.000 kroner og det ikke er opplyst om manglene på forhånd. En tilstandsrapport vil kunne hjelpe deg å avklare situasjonen dersom du skulle komme i konflikt med kjøper.

Hva inneholder en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten inneholder kun avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegg eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Lese av en tilstandsrapport

Vurderingene som blir gjort når vi kommer for å utføre en tilstandsrapport rangerer på en skala fra TG0-TG3 der 0 viser svært lite avvik og 3 tilsier at det er nødvendig med umiddelbare tiltak på mangler og feil som også kan stå til fare for liv og helse. Videre kan tilstandsrapporten leveres på tre ulike måter; med eller uten verditakst og uten arealmåling. Hvorvidt den leveres med eller uten verditakst er helt opp til selger og megler. Arealmåling er som regel fast, men om det ikke er ønskelig er det også mulig å droppe dette.